Föreningsintyg

För att kunna erhålla ett intyg om aktivt medlemskap i skyttesammanslutning, ett så kallat föreningsintyg, måste man ha ett behov. Som grund för behovet, gäller att man är en aktiv skytt och har uppvisat skjutskicklighet.

Polisen och de olika förbundens krav:

Vad som menas med aktiv skytt har Polismyndigheten fastställt och återfinns bla. på ansökningsblanketten för innehav av skjutvapen. Med skjutskicklighet avses de statuter som respektive förbund har i sina fordringar för märkesskjutning och i vilken valör för att uppvisa tillräckligt erhållen skjutskicklighet. I vissa förbund kan det finnas tilläggsbestämmelser utöver märkesfordringar.

Som tillägg till att man skall vara aktiv och uppvisa skjutskicklighet så finns det krav på hur länge man skall ha varit aktiv. Beroende på förbund och tilltänkt vapentyp så ligger denna tid på 6-24 månader, och man skall då aktivt ha utövat den aktuella grenen. Det räcker alltså inte enbart med att varit medlem i föreningen under den tiden. Vad respektive förbund har för policys och regler finner du på deras hemsidor.

Viktigt är att du kan styrka din egen aktivitet. För loggbok över all din skytteverksamhet, Träningar såväl som tävlingar.

Föreningens krav:

För att föreningen skall utfärda ett intyg om aktivt medlemskap i skyttesammanslutning gäller utöver de krav som polismyndigheten och respektive förbund fastställt följande.

 1. Du skall tävla och representera Skepplanda Skytteförening inom det förbund och gren du skall söka vapenlicens för.
 2. Du skall ha betalt full medlemsavgift, plus eventuella kvarvarande skulder från föregående års avgifter.
 3. Ha varit medlem i föreningen i minst 6 månader. Du skall dessutom ha utövat den gren du tänker söka för under fastslagen tidsrymd.
 4. Har uppvisat skjutskicklighet enligt det reglemente som du söker inom och för respektive vapentyp, inom den tidsrymd som respektive förbund kräver. Detta skall vara dokumenterat och vara underskrivet av föreningen godkänd skjutledare.
 5. Inneha Pistolskyttekort, gevärsskyttekort, gällande IPSC-licens eller genomfört utbildning för Svenska Svartkrutsfederationen.
 6. Under innevarande år deltagit i minst två tävlingar (arrangerad internt och/eller externt) och där representerat föreningen.
 7. Under innevarande år deltagit på minst en av föreningen arrangerad arbetsdag eller motsvarande.
 8. Under innevarande år minst en gång representerat föreningen som funktionär eller vid liknade arbete. (Vad detta jämställs med beslutas av styrelsen).

Så här ansöker du om licens/föreningsintyg:

 1. Ansök om licens/förnyelse hos Polisen via följande länkar:
 2. Ladda ned blanketten för föreningsintyg hos polisen: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-551-24.pdf
 3. Läs anvisningarna på sidan 3 innan du fyller i blanketten
 4. Fyll i blanketten enligt anvisningarna på sidan 3 och bilderna nedan.
 5. Mejla till ifylld blankett. sekreterare@skepplandaskytte.se. I mailet skall du även ange information enligt Föreningens krav punkt 1-8
 6. Styrelsen fattar beslut om föreningsintyg och mailar detta till polismyndigheten med dig som kopia.

För att styrelsen skall behandla din ansökan, skall alla handlingar och information inkommit till styrelsen senast 4 dagar innan nästkommande styrelsemöte. Datum för styrelsemöten finns i kalendern.