RO Kurs

I helgen 18-19/2 stod Skepplanda SF värd för en kurs för blivande ROs, Range Officer.
En Range Officer är en skjutledare med ansvar för genomförande och säkerheten vid dynamiskt skytte.
I två dagar manglades regler och säkerhet. Nu har vi 9 nya ROs varav 5 från föreningen. Ett välkommet tillskott

Årsmöte 2023

Tid: Måndagen den 27 februari 2023 klockan 18:00
Plats: Skepplanda Hemvärnsgård
https://goo.gl/maps/RbkRjxDqjH7hjbC88
SWEREF 99 TM: N 6429436, E 334451
WGS84: 57°58’32.6″N 12°12’2.5″E

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två personer att justera protokollet, tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Val av ordförande, 1 år
 14. Val av ledamot, 2 st, 2 år
 15. Val av suppleanter, 3 st, 1 år
 16. Val av revisorer, 2 st, samt revisorssuppleanter, 1 st, 1 år
 17. Val av valberedning, 3 st, 1 år
 18. Val av firmatecknare
 19. Mötets avslutande

Medlemsavgift för 2024:
Observera att medlemsavgiften för 2023 skall vara betald och bokförd på föreningens
konto absolut senast den 25:e Februari för att du skall ha en giltig röst.

Årsmöteshandlingar:
Nödvändiga handlingar kommer att publiceras på hemsidan och göras tillgängliga i
föreningsstugan inom utsatta tider.

Förslag och motioner:
Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/2 2023
Förslag och motioner skickas till: sekreterare@skepplandaskytte.se

Varmt välkomna
Styrelsen Skepplanda Skytteförening